Filosofia

Materiály k teorii elit

Ondřej Lánský, Lubomír Sochor (eds.)

Teorie elit, která je někdy označovaná jako elitologie či elitismus, hrála ve 20. století významnou roli v politické vědě, sociologii (politiky) a přeneseně také v sociálních dějinách. Moderní teorie elit vznikla v přímé polemice s marxistickou teorií tříd a obecně také s teorií sociální stratifikace. Předkládaná kniha je reprezentativním výborem klíčových textů této myšlenkové tradice, které pokrývají časový prostor od počátku moderní teorie elit (přelom 19. a 20. století) do začátku 70. let 20. století. Kromě textů autorů, které je možné považovat za zastánce či představitele teorie elit, editoři začlenili do sborníku také některé pokusy o kritiku teorií elit z daného období. Mezi autory, kteří jsou ve sborníku zařazeni patří Gaetano Mosca, Robert Michels, Vilfredo Pareto, Raymond Aron, Hans P. Dreitzel, Karl Mannheim, György Lukács ad. Nejedná se sice o zcela vyčerpávající výběr, přesto kniha zaceluje určitý „prázdný“ prostor v oblasti politické sociologie či politického myšlení u nás.

default img
Filosofia © 2018