The Bohemian Reformation and Religious Practice 12

Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Phillip N. Haberkern, David R. Holeton (eds.)

Další svazek anglicky psané ediční řady „BRRP“, založené již v roce 1994, která mapuje intelektuální dějiny české reformace 14.–17. století v širokém transdisciplinárním kontextu, a to se zvláštním zřetelem k filosofii, teologii, dějinám umění, liturgii a muzikologii. Garantem edičního projektu je spolu s Filosofickým ústavem AV ČR též Collegium Europaeum FF UK.