Českokrumlovské berní prameny druhé poloviny 15. a počátku 16. století

Martin Nodl (ed.)

Český Krumlov, rezidence jihočeských Rožmberků, patří k nemnoha z českých a moravských poddanských měst, jež mají pro období 15. a počátku 16. století alespoň dochovány prameny berní povahy. Edice českokrumlovských berních pramenů, vzniklých jako součást daňové evidence rožmberské městské i vrchnostenské správy, zahrnuje tři typy písemností. První tvoří berní soupisy z let 1459 a 1466, podle nichž se ve městě skutečně vybírala berně. Druhý představuje prostý berní rejstřík z roku 1463. Z mladšího období (do poloviny 16. století) se nám bohužel obdobné berní prameny nedochovaly. Přesto máme k dispozici písemnosti, které nám umožňují poznat sociální a hospodářskou strukturu města na přelomu 15. a 16. století. Edici jsou zastoupeny souborem pěti berních katastrů, jež tvoří součást doposud edičně nezpřístupněných rožmberských urbářů. Na rozdíl od berních knih a berních rejstříků z poloviny 15. století v nich je zachyceno nejen vnitřní město, ale i krumlovské předměstí a rovněž samostatně spravovaný Latrán. Tento jedinečný soubor pramenů jihočeské provenience osvětluje doposud málo známý sociální svět poddanských měst pozdního středověku. 

vyjde: 2024