Oslněni hellénským sluncem

Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914

Daniela Čadková

Období konce dlouhého 19. století se vyznačuje nápadným příklonem k antickým námětům. Řecká a římská antika se objevuje v mnoha sférách kulturního života – je podstatnou součástí středoškolské výuky, tvoří jeden z ideových rámců hnutí Sokol a představuje prestižní repertoár témat pro tehdejší básnictví a dramatiku. Tyrš, Vrchlický, Machar a další si ji idealizují a promítají do ní vše, co postrádá jejich současnost. Kniha zkoumá a analyzuje různé projevy oslnění „hellénským“ sluncem v tehdejší české kultuře a zároveň sleduje její pozvolný odklon od antického ideálu s příchodem Moderny.

vyjde: listopad 2020