Význam a komunikace

Petr Koťátko

Kniha přináší definice základních typů mluvních aktů jako souborů (normativně vymezených) manifestací, v polemice s vlivnými intencionalistickými definicemi a jejich teoretickými předpoklady. Zároveň věnuje pozornost i intencionální stránce komunikace: zkoumá způsoby, jakými se záměry mluvčích mohou kombinovat s normativním statutem jejich promluv, a na této bázi analyzuje různé typy komunikativních strategií. Normativní výklad mluvních aktů pak slouží jako východisko ke zkoumání zdrojů a povahy komunikativní transparence (v kritické konfrontaci s Husserlovou a Griceovou teorií významu), intersubjektivní platnosti významů promluv, způsobů generování nepřímých významů (v polemice s teorií konverzačních implikatur) a konstituce konvenčního významu věty (v diskusi s griceovským výkladem a s Lewisovou teorií konvence). Ve svém výkladu determinace významu promluvy autor polemizuje s vlivným Davidsonovým pojetím založeným na shodě komunikativní intence a interpretace, zdůrazňuje rozdílnou váhu intencí a jazykových konvencí v různých typech komunikace, analyzuje různé typy komunikativní shody a zkoumá jejich význam pro úspěch komunikace. Detailně se zabývá i důsledky vlivného Wittgensteinova argumentu proti soukromému a individuálnímu jazyku a ukazuje, že ve stejné míře zasahují i sociolekt: na této bázi odmítá známé Kripkeho řešení Wittgensteinova „skeptického paradoxu“ a navrhuje jiné, rovněž založené na Wittgensteinově pojmu sdílené „formy života“.

 

Kniha byla vyprodána.

 

Kompletní publikace zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Význam a komunikace
published: 1998
296 pages, paperback
ISBN 80-7007-117-6